Ubytovací řád


1. Charakter objektu

Pension Medard nacházející se v obci Boží Dar č. ev. 49, má charakter soukromého zařízení, volně nepřístupného veřejnosti (veřejnosti je přístupný pouze v omezené míře). Vlastníkem a provozovatelem tohoto zařízení je Medard Active, s.r.o., č. ev. 49, Boží Dar, IČO: 29092281, DIČ: CZ29092281. Užívat uvedeného objektu je možno pouze na základě předem sjednané rezervace s provozovatelem.

2. Ubytování

Pro Váš příjezd je stanoveno časové rozmezí od 14:00 do 20:00 hodin. S recepcí pensionu je však možno s dostatečným předstihem domluvit i jiný čas. Po příjezdu je nutné provést registraci na recepci, kde Vám budou také sděleny důležité informace týkající se Vašeho pobytu. Vzhledem k platné legislativě musí být všichni hosté pensionu zapsáni v rezervačním systému. Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádáme o zapůjčení Vašeho platného dokladu totožnosti pracovníkům recepce pensionu. Je-li host očividně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout hosta ubytovat.

Na základě § 103 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců jsou hosté, kteří nemají občanství České republiky povinni předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis.

3. Pobyt v pensionu

Bez předchozího souhlasu pracovníků recepce platí pro klienty v celém areálu pensionu i vlastním objektu přísný zákaz přemísťování jakéhokoliv zařízení a vybavení (nábytek, el. spotřebiče, apod.). Pokud při ubytování nebo v průběhu pobytu zjistíte jakoukoliv závadu na pokoji nebo ve společných prostorách, prosíme Vás o její nahlášení na recepci pensionu. Pracovník údržby provede veškerá potřebná opatření pro její nejrychlejší možné odstranění. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společné prostory. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze od 8,00 do 22,00 hod, a to se souhlasem pracovníka recepce. Dále v objektu střediska platí přísný zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů, vyjma následujících: elektrické spotřebiče pro osobní hygienu, notebooky, tablety a minitiskárny, kapesní audio a video přehrávače, nabíječky pro výše uvedené spotřebiče, mobilní telefony, kamery a fotoaparáty Psi a jiná zvířata mohou být v pensionu ubytována za cenu dle platného ceníku. Záměr ubytovat Vaše domácí zvířátko oznamte prosím na recepci pensionu nejméně 1 den před příjezdem. Podmínkou ubytování zvířete je jeho nezávadný zdravotní stav. Jako majitel zvířete nesete plnou zodpovědnost, za následky chování zvířete, proto ho prosím mějte pod neustálým dohledem, voďte ho na vodítku a nasaďte mu košík, abychom předešli případným konfliktům a škodám. Noční klid v objektu a jeho nejbližším okolí platí obecně od 22.00 do 7.00 hod. V případě, že je celý objekt využíván jediným nájemcem (firmou, uzavřenou společností, rodinou, apod.), musí být prodloužení nočního klidu předem dohodnuto na recepci pensionu. Nekonzumujte prosím vlastní – vnesené – nápoje v prostorách restaurace Hostům není dovoleno skladovat na pokoji sportovní náčiní a předměty, pro které je vyhrazena úschovna. V den ukončení Vašeho pobytu Vás prosíme o uvolnění pokoje nejpozději do 10:00 hodin, pokud se předem se zaměstnanci recepce nedohodnete na jiném čase. V případě nedodržení uvolnění pokoje do tohoto termínu Vám může být naúčtován další den pobytu v plné výši. Jestliže v průběhu pobytu požádáte o prodloužení ubytování a je možno Vám kapacitně vyhovět, má pracovník recepce právo nabídnout Vám jiný pokoj než ten, na kterém jste byli doposud ubytováni. Hosté musí při odjezdu uzavřít přívod vody, zhasnout světla a zavřít dveře. Při odhlášení z pensionu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.

4. Bezpečnost

Před opuštěním objektu na delší dobu a vždy před opuštěním pozemku areálu pensionu prosím nezapomeňte: zhasnout světla a vypnout všechny elektrospotřebiče na pokoji, zavřít okna a dveře na pokoji pokud parkujete na parkovišti v areálu, zkontrolovat uzamčení vašeho vozidla V každém případě Vám doporučujeme před dlouhodobým opuštěním areálu objektu kontaktovat zaměstnance recepce a dohodnout manipulaci s klíči od vchodu do pensionu. Pokud jsou klíče vyneseny, máte povinnost v případě jejich ztráty nahlásit tuto skutečnost neprodleně na recepci pensionu. V celém objektu pensionu platí přísný zákaz kouření, požívání omamných a jiných návykových látek či manipulace s otevřeným ohněm. Do objektu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole. Porušení tohoto nařízení má za následek okamžité ukončení pobytu klienta bez nároku na vrácení jakékoli částky zaplacené za ubytování. Dospělé osoby v plném rozsahu odpovídají za osoby jim svěřené. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.

5. Odpovědnost za škody

Klient odpovídá za škody na majetku ubytovatele, ať již byla způsobena úmyslně či z nedbalosti. V případě způsobení škody je klient povinen zaplatit ji v plném rozsahu. Škoda se hradí v penězích, popř. uvedením do původního stavu. Na požádání klienta vystaví příslušný zaměstnanec doklad o náhradě škody. Ubytovatel odpovídá klientům za škody, které způsobil porušením svých právních povinností. Ubytovatel je odpovědný za majetek hostů a za škody na jejich věcech v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se obvykle odkládají. V případě ztráty nebo opětovného vydání pokojového klíče bude účtován poplatek 200,- Kč.

6. Ceny za ubytování a storno podmínky

Ceny za ubytování jsou účtovány dle platného ceníku vydaného ubytovatelem. Ihned po závazné objednávce a potvrzené rezervaci bude objednateli zaslána zálohová faktura ve výši 50% z celkové částky za ubytování. V případě, že tato záloha nebude do 10 pracovních dní proplacena, rezervace bude zrušena. Zákazník má právo zrušit objednávku, i bez udání důvodu, a to výhradně písemnou formou nebo e-mailem. Zrušení nastává okamžikem doručení této žádosti. Storno poplatky při úplném nebo částečném zrušení objednávky hradí zákazník, jsou splatné ihned a stanovené jsou následujícím způsobem: storno do 40 dnů před zahájením pobytu: bez poplatku, storno 39 – 0 dnů před zahájením pobytu: 50% z celkové částky pobytu. Za ubytování hosté platí na začátku svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z pensionu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet. Pension akceptuje platbu kreditní kartou, nebo v hotovosti.

7. Závěrečná ustanovení

Tento ubytovací řád je pro hosty pensionu závazný ke dni uzavření smlouvy o ubytování (rezervace ubytování) a je její nedílnou součástí. Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se s ním seznámil a s jeho ustanoveními souhlasí. Porušení tohoto ubytovacího řádu zakládá smluvní straně právo od smlouvy o ubytování odstoupit. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.